Tổ Việt Cường nêu quan điểm về đổi thay cách đánh giá học sinh tiểu học

Ngày 22/9/2016, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã ký và gửi Thông tư 22/2016/TT- BGDĐT tới các cơ sở giáo dục cả nước nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT ngày 28/8/2014.Đọc kỹ… Read More